تغییرات اقلیمی جنگل نرماشیر را نابود کرده است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانرضا کهری در گفتگو با خبرنگار مهر بگو من: شهر نرماشیر در شرق استان کرمان یکی از قطب های مهم تولید خرما به شمار می رود اما تغییرات آب و هوا در سال های اخیر و امسال خسارات زیادی بر جای گذاشته است.

وی گفت: در این شرایط کاشت درختان مقاوم به خشکی قابل استفاده برای کشت خرما در دستور کار قرار گرفته است. عشق من ذکر شده.

وی ادامه داد: کشت این نوع خرمای آزمایشی هم اکنون در شهرستان آغاز شده است و به دلیل مقاوم بودن به خشکی و گرما می توان از آن اجتناب کرد. خسارت کشاورزان بسیار استقبال می کنند.

کهری ادامه داد: از کشاورزان می خواهیم با توجه به تحقیقات و نتایج خوب این تحقیقات خرما تولید کنند. عشق من بچرخ