تعدادی صورت های مالی و یک توافق نامه معتبر وجود خواهد داشت.
بر اساس اخبار، سوالات دولت انگلستان مورد پذیرش و تایید دولت قرار خواهد گرفت.