تصویر در داخل ایروان در داخل اعتراض به اعطای امتیازات پیرامون قره حیاط پشتی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل روسیا الیوم، 1000 نفر روز یکشنبه در داخل ایروان پایتخت ارمنستان در داخل اعتراض به اعطای امتیازات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین این ملت به جمهوری آذربایجان پیرامون جهان قره حیاط پشتی تصویر کردند.

بر مقدمه این گزارش، معترضان استعفای نیکول پاشینیان را آرزو کرد شدند. تصویر کنندگان ممکن است حتی پلاکاردهایی را در داخل مخالفت همراه خود جمهوری آذربایجان در داخل بازو داشتند.

مخالفان ارمنستان پاشینیان را به قصدش برای واگذاری فشرده جهان قره حیاط پشتی به جمهوری آذربایجان متهم می کنند.

در داخل همین راستا، «ایشخان سگاتیلیان» نائب رئیس پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مخالفان در داخل ارمنستان ذکر شد: هرگونه وضعیت امور سیاسی قره حیاط پشتی در داخل آذربایجان برای ما عالی امر غیرقابل قبول است. پاشینیان به اعتقاد افراد خیانت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به کناره گیری تدریجی.