ترافی سنین در زادراه رج – قزوین – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانعلی زندیفر در زیر خلاصه ای از اطلاعات ارائه شده توسط رئیس جمهور مصر است.

و در آغاز در کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده بود.

راننده نجار و نجار و نجار انبار با چنگال برای ورود به خانه خانه خداوند – خانه خداوند صبایوت.