تذکر آیت الله جوادی آملی در داخل خصوص میزان زکات فطریه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گفتن محل کار آیت الله جوادی آملی، مبلغ فطریه {برای هر} نفر حدود سه کیلو گندم، محیط، برنج، خرما، کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با قرار است به آنها بروند؛ هر دو هزینه آن هاست {هر} مکانی، هزینه انتخاب شده شخصی را دارد.

خواهد شد مبلغ قابل مقایسه با کفاره غیر عمد (گندم) زمانی ۸,۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفاره عمد زمانی ۴۸۰.۰۰۰ تومان تصمیم گیری شده است.

فطریه {کسی که} اول مغرب ساعت شب عید (9 شب) نانخور {کسی} محسوب شود بر او می رود واجب است. صرف نان او می رود را در داخل ساعت شب عید بخورد فراوان نباید باشد کاملا نیاز به نانخور او می رود حساب شود، به همین دلیل اجتماع اجتماعی کدام ممکن است به ساده افطار {کسی} را می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانخور او می رود محسوب نمی‌شود فطریه او می رود بر میزبان واجب نمی‌شود.

{کسی که} پول نقد فطریه را به همان اندازه {ظهر} روز عید فطر ندارد قرض کردن بر او می رود واجب نباید باشد {هر} چند مورد آخر اگر قرض تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداء نماید {صحیح} است. در واقع اگر قرضی نکرده باشد یا نباشد، بعد به دلیل بدست آمده حقوق نیاز به فطریه را بپردازد.