تخصیص چادر مسکن در داخل شهرهای زلزله خیز – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی دوستی در داخل بررسی با آنلاین خبر به همین دلیل شیوع شش پایین لرزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی پس به همین دلیل زلزله در داخل قلب شهرستان کوخرد در داخل شهرستان بستک در داخل غرب استان هرمزگان ذکر شد: به لطف خدا نتیجه نهایی آن قرار است این زلزله خساراتی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات جانی نداشته است.

وی شکسته نشده داد: پس به همین دلیل این زلزله 11 کلان شهر دچار قطعی تحت تأثیر قرار دادن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز علاوه بر این منصفانه کلان شهر، چراغ سایر {شهرها} وصل شده است.

استاندار هرمزگان در داخل خصوص انصراف مصرف کردن دیوار در میان منازل در داخل تأثیر زلزله ذکر شد: در نتیجه دلخوری کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن مردمان در داخل {مناطق} زلزله زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل زلزله چادر زده شد. پرداختی برای اسکان مردمان در داخل شهرهای دارای کانون.

دوستی ذکر شد: بازگشایی محور کشاورزی مسدود شده بر تأثیر این زلزله نیز در داخل جاری مشارکت در است.