تحریک کردن مونتاژ علنی / بررسی اجمالی قالب اصلاح ساعت مناسب ملت در داخل اصل {کار} مجلس – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگاران مهر، دقایقی پیش (سه شنبه 24 اسفندماه) مونتاژ علنی پرسمان اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف به راه اندازی شد.

نرم افزار این دیدار به رئوس مطالب {زیر} است:

گزارش کمیسیون ویژه جهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اجرای دستور 44 مقررات ابتدایی استفساریه اسلامی تقریباً در مورد قالب تسهیل تخلیه برخی مجوزهای اقتصادی (لغو هیأت امنا)

گزارش کمیسیون آئین نامه مجلس کسب اطلاعات در مورد قالب دوفوریت برای الحاق تبصره هایی به ماده (206) آیین نامه داخل استفساریه اسلامی.

گزارش کمیسیون اجتماعی تقریباً در مورد نرم افزار های اصلاح ساعت مناسب در داخل ملت

گزارش کمیته مقررات ابتدایی تقریباً در مورد قالب اصلاح کردن قوانین مقررات ابتدایی

گزارش معامله با دوم کمیسیون اجتماعی به لایحه اصلاح کردن مقررات پوشش بیمه کارمندان ساختمانی

گزارش کمیسیون بر ایده نشاط همراه خود تصویب تقاضا تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کار کردن نمایندگی سراسری در داخل پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فرآورده های نفتی ایران.

گزارش کمیسیون امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا تقریباً در مورد رد تقاضا استعلام به دلیل صفحه بحث کمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت به دلیل 12 ماه 1392.

گزارش کمیسیون امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا تقریباً در مورد انطباق با تقاضا معامله با به کار کردن شهرداری های آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروندکنار به دلیل 12 ماه 1385 تا این مرحله.