تحریم‌ها علیه روسیه باعث افول عمیق اروپا شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل روسیه الیوم، صندوق در سراسر جهان پول نقد، به اتحادیه اروپا کسب اطلاعات در مورد خم شدن عمیق قابل انتساب به {درگیری} بر اوج اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها علیه روسیه هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شد کدام ممکن است {تأثیر} نامطلوب بر سیستم اقتصادی جهان می تواند داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول نقد در داخل اطلاعیه‌ای کدام ممکن است روز سه‌شنبه در داخل {وبلاگ} مناسب شخصی چاپ شده شد، می‌گوید: تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه همکاری‌های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی در داخل اروپا را تضعیف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در خم شدن عمیق در داخل اروپا می‌شود.

این گزارش حتی می تواند تأیید شد کدام ممکن است اروپای ژاپنی همراه خود {خطرات} اقتصادی بیشتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی پناهجویان مواجه می تواند.

گزارش ایالات متحده آمریکا تأکید می تنبل کدام ممکن است روابط این ملت همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین قدرتمند معمولاً نیست، با این وجود تورم به بهترینها مرحله شخصی در داخل چهل 12 ماه قبلی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً همراه خود برخاستن بهبود هزینه های فدرال {رزرو}، هزینه ها همچنان به بهبود شخصی شکسته نشده خواهند داد.

تحلیلگران بر این باورند کدام ممکن است سیستم اقتصادی جهان شناخته شده به عنوان خوب همه به دلیل پیامدهای فاجعه اوکراین متاثر می تواند.