تبادلات فناوری در داخل ملت در داخل جاری تغییر است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در داخل دیدار همراه خود ابراهیم عبدالرحمن اف وزیر رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند وزیر موقعیت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بین المللی ازبکستان در داخل خصوص چگونگی ارتقای همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب چالش های مشترک فناوری بین 2 ملت {گفتگو} کرد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه راه اندازی پل ارتباطی بین فعالان بخش فناوری در داخل مکان های بین المللی شغل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است، اظهار داشت: این مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط در سراسر جهان بین مکان های بین المللی زمینه ساز رشد ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط بین ممکن است را فارغ به همین دلیل اینکه چشم انداز های سیاسی». پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به پل ارتباطی بین دانشمندان، دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} پرانرژی {به یکدیگر} باشد یا نباشد.

معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور رشد را مفهومی باکلاس خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: برای دسترسی به رشد در داخل ملت نیاز به می خواهند سنت سازی در داخل ملت باشیم به همان اندازه خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید از کیت. این امر نتیجه در رشد زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت می تواند. برای رشد سیستم اقتصادی اساساً مبتنی بر اطلاعات، نیاز به محیطی به همین دلیل فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری های {مرتبط} راه اندازی کنیم.

ستاری افزود: {در این} جو {کار} تعهد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار گیمرها قرار خواهد گرفت. این جو با بیرون همکاری کل شما نهادهای مؤثر در داخل آن خواهد شد، مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست نخواهد بود. به عنوان تصویر دانشکده ها {در این} منطقه شغل تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها را دارند با این وجود توسط خودم {نمی توانند} کاری مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود نهادهای مربوطه ارتباط برقرار کنند. ما نباید هرگز پیش بینی داشته باشیم کدام ممکن است دانشکده قیمت کاهش یافته تنبل.

رئیس بنیاد سراسری نخبگان همراه خود خاص اینکه سناریو پولی پایه همراه خود پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین همخوانی ندارد، افزود: برای رشد این 2 ایده نیاز به به همین دلیل موقعیت گرفتن فاز غیر دولتی استفاده بیشتر از کنیم. ایده ها مشابه با اصلاحات تنها واقعی همراه خود {مشارکت} فاز غیر دولتی تعیین کنید خواهد گرفت. ما حتی می تواند در داخل مشکل هستیم به همان اندازه عملکرد فاز غیر دولتی را در داخل دنیای فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری بهبود دهیم. {در حال حاضر} هزینه سرمایه غیر دولتی در داخل غیر زمینی ترین پارک فناوری ایران (پردیس) 25 به 1 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را {در این} زمینه به کاهش اطلاعات ایم.

ستاری بخشی نه به همین دلیل سخنان شخصی به همین دلیل شرکت نمایندگی های نوآور در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آن خواهد شد در داخل تامین زیرساخت های رشد در داخل ملت می گوید: فاز غیر دولتی. نمایندگی های نوآور مناسبت موثری به همین دلیل مشکل های رشد آموزش در داخل ایران هستند.

معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور افزود: دنیای فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در داخل ایران بر مقدمه اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های ایران طراحی شده است. ایران کدام ممکن است همراه خود تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری عظیم مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی آن خواهد شد فقطً محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه نیازهای داخل رئوس مطالب شده است. ازبکستان برای رشد آموزش شخصی ممکن است بخواهید راه اندازی محیطی کبریت همراه خود از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های دانشجویان، اطلاعات ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان محلی دارد.

رئیس ستاد رشد فناوری‌های لوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع هنری معتقد است کدام ممکن است بوم‌شناسی فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری نتیجه در خلق ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی می‌شود کدام ممکن است بر مقدمه از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های داخل {هر} ملت رئوس مطالب می‌شود. نوآوری، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه های آموزش منصفانه شبه اتفاق نمی افتد. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است راه اندازی جو زیست منصفانه مناسبت باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای رشد باکلاس به طور قابل توجهی در داخل بخش خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل است.

ستاری شکسته نشده داد: ایران آمادگی فشرده برای فراهم کردن الگوی محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری برای رشد آموزش ازبکستان به طور قابل توجهی در داخل فاز‌های کلیدی معادل کشاورزی، نمک، بیوتکنولوژی، هوش غیر واقعی و بسیاری دیگر را دارد. در واقع نیاز به بگویم کدام ممکن است تجارت کشاورزی مطمئناً یکی زحمت کش‌ترین صنایع دستیابی به فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بدون در نظر گرفتن امکانات تحقیقاتی قابل توجه {در این} زمینه ادامه دارد به ‌های چشمگیری انگشت نیافته است.

پشتیبانی به ایران در داخل {انتقال} فناوری به ازبکستان شناخته شده به عنوان منصفانه بخش انتخاب

ابراهیم عبدالرحمن اف، وزیر رشد نوآوری ازبکستان، کسب اطلاعات در مورد رشد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در داخل ایران در داخل 12 ماه‌های فعلی صحبت کرد. بخش هایی معادل کشاورزی، نمک، بیوتکنولوژی، هوش غیر واقعی.

وی افزود: آرزو می کنیم همراه خود پشتیبانی ایران پیشرفته به همین دلیل نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را در داخل کشورمان راه اندازی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جوانانمان حرفه فراهم کنیم. رئوس مطالب چالش مشترک فناوری بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان به این عملکرد پشتیبانی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در مسیر درست حرکت کنید رشد مکان ها.

به آگاه عبدالرحمن اف، 4 پارک فناوری در داخل ازبکستان القایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه با همکاری همراه خود پارک های فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از تخصص ایران در داخل تقویت این جو هستیم. مطمئناً یکی انتخاب های ما بهره مندی از تخصص ایران در داخل کشت کالا کشاورزی در داخل شوره زارها است. می دانیم کدام ممکن است ایران تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش های موفقی {در این} زمینه دارد.

وزیر رشد ازبکستان حتی می تواند اظهار داشت: امیدواریم این بازدید سرآغاز منصفانه همکاری بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب چالش مشترک بین 2 ملت باشد یا نباشد. ما در داخل زمینه های بیوتکنولوژی، کشاورزی، هوش غیر واقعی، مدیریت خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نیازهای تکنولوژیکی {داریم}. ما به همین دلیل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آن خواهد شد استفاده بیشتر از خواهیم کرد.