تا به امروز خسارتی به دلیل زلزله بستک به این تأثیر {تاریخی} تبصره نشده است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسهراب بناوند در داخل صحبت کردن با خبرنگار مهر ، در داخل تشریح فینال وضعیت امور آثار {تاریخی} کلان شهر بستک گفت: در موضوع زلزله صبح در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا می کند آثار {تاریخی} در داخل وسط کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه وسط فرهنگسرای، متخصصان میراث باکلاس به بررسی اجمالی وضعیت امور آثار {تاریخی} کلان شهر بستک پرداختند. به دلیل بناهای {تاریخی} رفتن به را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن به کرد. حاکی به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است به آثار {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرستان بستک آسیبی وارد نشده است.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده هرمزگان افزود: متخصصان میراث باکلاس در داخل جاری بررسی اجمالی واقعیات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت گزارشی مبنی بر خسارت به آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های {تاریخی}، گردشگری {اطلاع رسانی} خواهد کرد.

به گزارش مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ {دقیقه} بامداد پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ کوخر بستک را لرزاند.