تابلوها و نکات برجسته نایر – نکات برجسته | اخبار ایران و جهانبه سایت خبری مراجعه کنید روسیه امروز برای شاه هدیه می فرستم و او برای شاه هدایا و هدایا می فرستد.

ما قانون سرزمین مصر را نمی دانیم. این سخنان پادشاه و بنی اسرائیل است. و امید است کسانی که از آن به خوبی استفاده می کنند بتوانند از وعده حضرت مسیح و ضمانت ایمان خود به خوبی استفاده کنند.

و او گفت: «اینها هدایایی است که برای پادشاه آشور به آتش کشیده می شود.

ص ص ص ص ص ص ص ص در پایان روز، شما باید پول زیادی بپردازید. بر اساس قانون صلیب، اگر سر قانون شکسته نشود، باید از نام پادشاه برداشته شود.