تأمین مطالب محتوا در داخل فرهنگ سازی ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه اجباری است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی {ظهر} چهارشنبه در داخل {مراسم} تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیهی مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استان زنجان گفت: آمین الان بدون در نظر گرفتن {داریم} به همین دلیل شهداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیون ممکن است هستیم. اعضای خانواده.’

وی مقوله ای کرد: تکریم خانوار های شهدا نیاز به در همه زمان ها به صورت ترجیحی مشارکت در شود.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار زنجان ذکر شد: خدمت رسانی همراه خود ایثار به محله امری است کدام ممکن است مدیرکل سابق بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استان زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} جدیدترین تقریباً در مورد تجربیات شخصی {در این} زمینه امیدوارند بتوانند فراهم کردن شرکت ها کارآمد.» ارائه.

رفیعی بر لزوم تأمین مطالب محتوا در داخل بخش ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیاز به به همین دلیل بهترینها قابلیت در داخل خدمت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین {کار} مورد پیش بینی استفاده بیشتر از شود؛ به همین دلیل این رو نیاز به در داخل بخش ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه به همین دلیل بهترینها قابلیت استفاده بیشتر از کرد. احترام به محله به همین دلیل شخصی گذشتگی است.

وی ذکر شد: خانوار شهید در داخل فرهنگ سازی های مختلف پیشتاز ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به همه شما مسئولین فرصتی برای خدمت رسانی به محله عملکرد در داخل گذر زمان است. “

در داخل یکپارچه این دیدار مدیرکل سابق بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استان زنجان همراه خود ادعا اینکه روز شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز به همین دلیل انتخاب های این نهاد است، فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه است.

علی کاظمی ذکر شد: استان زنجان به لحاظ مزایای بزرگ افتخار داشتن هیئت غیر سکولار همواره در داخل فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه پیشگام {بوده است}.