بیداری مضاعف ملت فلسطین/ایمنی پوشالی رژیم صهیونیستی تضعیف شده است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهرداد ویس‌کرمی در داخل مراجعه به خبرنگار مهر همراه خود تأکید بر نیاز حضور مردمان در داخل راهپیمایی روز جهان قدس، تصدیق شد: در داخل شرایطی کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های در میان کشورهای اسلامی به {واسطه} نقطه ضعف حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن در دسترس بودن به استعمار معمولاً مواضع سازشکارانه متعهد شدن می‌کنند، با این وجود ملت‌های آنان حاد آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیدار} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این استعمارگران جهان می‌ایستند.

وی خاص کرد: همدلی ملت‌های جهان همراه خود مردمان فلسطین روز پس از روز تا حد زیادی می‌شود کدام ممکن است سطح امید است. حدود 2 12 ماه ناشی از شیوع {بیماری} کرونا، فرصت حضور حداکثری مردمان جهان در داخل راهپیمایی روز قدس آنطور کدام ممکن است نیاز به را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً فراهم نبود، با این وجود امسال این {شرایط} تا حد زیادی فراهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است نمود وحدت مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی}‌خواهان جهان برای {آزادی} فلسطین، نتیجه در نابودی رژیم صهیونیستی شود.

مشاور مردمان خرم‌آباد در داخل مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یانکی‌ها همواره نماد دادند کدام ممکن است خیلی به همین دلیل متحدان شخصی در داخل هنگام سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناها حمایت نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را تنها واقعی می‌گذارند. همراه خود اینکه رژیم صهیونیستی فرزند نامشروع آمریکا است، با این وجود آمریکا نماد اطلاعات است کدام ممکن است سرانجام به هیچ {کسی} قابل اعتماد معمولاً نیست. این مشکل خوب {تأثیر} روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر روی حاکمیت رژیم صهیونیستی به جا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضمحلال رژیم صهیونیستی فوق العاده مؤثر است.

وی {تأکید کرد}: بیداری مضاعف مردمان فلسطین هم موضوعی قابل توجه خواهد بود. علاوه بر این غزه، در داخل کرانه باختری هم شاهدیم به همین دلیل یکسو گنبد آهنین مشتاق در مورد موشک‌های از دوام {زیر} پرس و جو گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی نه، ایمنی پوشالی این رژیم منحوس همراه خود عملیات‌هایی کرانه باختری اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانورهایی غزه رخ می‌دهد، روز پس از روز تا حد زیادی تضعیف می‌شود.

مشاور مردمان خرم‌آباد در داخل مجلس شورای اسلامی تصدیق شد: امیدواریم بدون در نظر گرفتن {زودتر} رژیم صهیونیستی سقوط تدریجی. کل شما ما فعالیت {داریم} به همین دلیل مردمان فلسطین حمایت غیر سکولار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس جایگزین فوق العاده خوبی است کدام ممکن است کل شما مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی}‌خواهان جهان در داخل راستای حمایت به همین دلیل مردمان فلسطین {حرکت} کنند.