بیانیه سوگند خورده عالی فلسطینی در داخل عکس گرفتن نظامیان صهیونیست – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل خبرگزاری شهاب، یک نوجوان فلسطینی بامداد شنبه در داخل عکس گرفتن نظامیان صهیونیست در داخل قلقیلیه به بیانیه سوگند خورده رسید.

وزارت بهداشت فلسطین معرفی شد کدام ممکن است «یحیی علی عدوان» اسیر آزاده فلسطینی کدام ممکن است ۲۷ 12 ماه سن داشت درپی جراحات وارده براثر عکس گرفتن نظامیان صهیونیست در داخل {درگیری} ها در داخل جهان عزون قلقیلیه به بیانیه سوگند خورده رسید.

وزارت بهداشت فلسطین افزود کدام ممکن است نظامیان اشغالگر همراه خود گلوله جنگی مرکز این شهید فلسطینی را به صورت بلافاصله عملکرد قرار دادند.