بکارگیری پتانسیل ها دانشکده آزاد در داخل راستای رفع امتیازات استان‌ها – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل دانشکده آزاد اسلامی، مونتاژ کارگروه مسأله باند در مدرسه آزاد اسلامی واحد ایلام همراه خود حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان اسباب بازی‌های ذیربط، مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان باند‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب}‌شناسی اجتماعی به صورت دیجیتال برگزار شد.

رئیس دانشکده آزاد اسلامی {در این} نشست همراه خود خاص اینکه {نباید} همراه خود {آسیب}‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساله باند احساسی برخورد شود، ذکر شد: {در این} زمینه نیاز به اشخاص حقیقی باند شناس همراه خود داده ها از واقعی به رفع مساله باند در داخل استان ایلام پشتیبانی کنند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه در مدرسه آزاد اسلامی در داخل {هر} استان منصفانه مسأله اجتماعی تصور می شود به همان اندازه دانشکده شناخته شده به عنوان منصفانه کنش‌گر پرانرژی اجتماعی عملکرد‌آفرینی داشته باشد یا نباشد، خاطرنشان کرد: در داخل استان ایلام مسأله به کاهش باند شناخته شده به عنوان سطح راه اندازی تصور می شود است. تشکیل این کلاس ها همراه خود حضور مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد مسأله باند مشتاق در مورد متخصصان امر به دلیل ضروریات است، {در این} زمینه نیاز به مسئولان همراه خود به نظر می رسید از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به ورودی به امتیازات اجتماعی بپردازند.

وی در رابطه با نیاز به نظر می رسید چندوجهی به امتیازات {آسیب}‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: {نباید} به این ماده به ساده به دلیل چشم انداز مقرون به صرفه هر دو صرفاً زیبایی شناختی بررسی اجمالی شود، تا حدودی نیاز به سبک ها تحولات زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه برای رفع مسأله فکر شود.

طهرانچی تاکید کرد: دانشکده آزاد اسلامی به ساده می خواهند رفع مسأله اجتماعی نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است در داخل استان‌ها شناخته شده به عنوان منصفانه {حلقه} وصل بین نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات اکنون نیست حرکت تنبل.

رئیس دانشکده آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: رسالت اجتماعی دانشکده شدید شدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به {تخصصی}، از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلصانه می خواهند رفع مسأله باشیم. تشکیل این کلاس ها همراه خود محوریت دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری امتیازات مطرح شده قطعاً به تقویت {شرایط} استان {کمک خواهد کرد}.

وی همراه خود تاکید بر اینکه نیاز به همراه خود به نظر می رسید از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی به رفع موضوع تیز کردن، ذکر شد: نیاز به برای رفع امتیازات گروه تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات دقیق صورت گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت دسترسی به نتیجه نهایی دقیق، به دلیل آن قرار است حمایت شود به همان اندازه نتیجه نهایی کارها در داخل راستای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی استان باشد یا نباشد.

طهرانچی همراه خود خاص اینکه دانشکده سطح امید ملت است، ذکر شد: به دلیل آنجا کدام ممکن است دانشکده آزاد اسلامی مشتاق در مورد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت ممکن است بازسازی شده، آجر به آجر ساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهایی کدام ممکن است در مدرسه آزاد اسلامی بازسازی شده در داخل اختیار افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام این پتانسیل ها در داخل راستای رفع امتیازات استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به {کار} گرفته می‌شود.

رئیس دانشکده آزاد اسلامی افزود: نیاز به نخبگان به پشتیبانی رفع مسأله در داخل استان ایلام بیایند، چرا کدام ممکن است به دلیل ممکن است برای تعمیر مسائل افراد تا حد زیادی پیش بینی می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر حدس و گمان به، تحولی در داخل ایلام صورت گیرد، نیاز به پرچمدار آن قرار است اعضای هیأت آموزشی توانمند دانشکده آزاد اسلامی باشند.