به کاهش ۱۱ درصدی ذخیره مخازن نسبت به 12 ماه قبلی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل وزارت قدرت، فیروز قاسم‌زاده مدیرکل محل کار داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش‌های آب ملت اظهار کرد: ارزیابی وضعیت امور وارد کنید سدهای ملت آرم می‌دهد کدام ممکن است وارد کنید به مخازن در داخل 12 ماه آبی جاری ۲۱.۹۵ میلیارد مترمکعب رسیده است کدام ممکن است کاهشی یادآور ۲ شانس نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه آبی قبلی دارد.

وی افزود: میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود در داخل استان اصفهان، سدهای استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در داخل {شرایط} موجود به آماده سازی حدود ۲۷ شانس، ۲۹ شانس، ۵۷ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳ شانس است.

مدیرکل محل کار داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش‌های آب ملت در نهایت، نزدیک به {شرایط} اقلیمی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور ذخایر دارایی ها آبی، رعایت الگوی {بهینه} خوردن در داخل فاز‌های مختلف خوردن را اجباری عنوان کرد.