بهبود اندازه عمر همراه خود پیشگیری به دلیل حوادث رانندگی-خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، زهرا اسکندری، درک دانشکده علوم پزشکی البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی اظهار داشت: هفته نوجوان بر مقدمه تقویم ادعا شده به دلیل سوی وزارت بهداشت، فرصتی برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو دانستن درباره کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به دلیل حوادث است. بهزیستی. ” کودکان در داخل بین گروه های سنی کدام ممکن است دارای درجه بالایی به دلیل عدم توانایی هستند، بسیار مهم ترین منبع مفید بهبود در داخل ملت هستند، متعاقباً ارزیابی ساده ترین ممکن است در داخل از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر حیاتی به نظر می رسد مانند است. {در این} گروه سنی کدام ممکن است عالی حادثه رانندگی است.

وی افزود: تصادفات همه وقت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع را خطر می تنبل، به دلیل جمله تصادفات رانندگی کدام ممکن است فاز بزرگی به دلیل حوادث ناخواسته جهان را تشکیل می دهد، بهزیستی کدام ممکن است نهمین کار کردن از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی است. میر روی زمین. تخمین زده می تواند کدام ممکن است به همان اندازه 12 ماه 2030، تصادفات رانندگی هفتمین دلیل از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر به احتمال زیاد خواهد بود میر به گروه بین المللی بازسازی شده است. تصادفات رانندگی یکی از آنها در نظر گرفته علل مهم از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در داخل گروه سنی 5 به همان اندازه 29 12 ماه است، طبق گزارش 12 ماه 2018 گروه بین المللی بهداشت، هر سال 1.35 میلیون نفر در داخل تأثیر حوادث رانندگی جان شخصی را به دلیل انگشت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین 20 به همان اندازه 50 12 ماه. میلیون نفر مجروح شدند.

درک دانشکده علوم پزشکی البرز یکپارچه داد: تصادفات کار کردن مهم از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در داخل کشورهای کم {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​است کدام ممکن است بیش به دلیل 90 شانس از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای قابل انتساب به تصادفات رانندگی {در این} مکان های بین المللی اتفاق می افتد. در میان بسیاری کشورهای همراه خود {درآمد} {متوسط}، ایران حق بیمه از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را نیز دارد میر در داخل نتیجه نهایی عالی حادثه رانندگی.

وی افزود: در داخل ایران جراحات تصادفات خیابان ای احتمالاً بیشترین دلیل جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین کار کردن از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر است. حوادث باعث بهبود هزینه مربوطه های بلافاصله شبیه هزینه مربوطه های مراقبت های پزشکی قابل انتساب به حادثه، نگهداری معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه های غیرمستقیم شبیه امتیازات بهداشت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا برای مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان می تواند.به دلیل انگشت ارائه دائم هر دو کوتاه مدت حرفه پرانرژی.

اسکندری اظهار داشت: در داخل ایران حدود ۷.۵ شانس تأمین ناخالص داخل معادل با از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر است میر در داخل نتیجه نهایی عالی حادثه رانندگی. با این وجود اقداماتی برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات قابل انتساب به تصادفات رانندگی جای می دهد {سرعت} غیرمجاز، ارتقای امنیت اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود جریمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها، بهبود وجوه، پلیس، ایمنی خیابان ها، دوربین دیجیتال های مدیریت {سرعت}، تقویت شرکت ها فوریت های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود زیرساخت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل است. اساساً برای حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ریلی طراحی شده است، با این وجود همچنان یکی از آنها در نظر گرفته علل مهم از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در میان بسیاری جوانانی است کدام ممکن است {نیروی کار} محله محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان جدیدترین بی ارزش مهم حوادث رانندگی هستند. کودکان معمولاً رفتارهای رانندگی خطرناکی را مشارکت در می دهند منجر به تصادفات رانندگی می تواند. عدم تخصص، بهره مندی از مزایای {تلفن همراه}، {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق تصادفات رانندگی باعث بروز حوادث رانندگی در داخل کودکان می تواند. اطلاعات ضعیف ممکن است به دلیل مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات پرخطر ممکن است، انواع کودکان مستعد ابتلا به را بهبود می دهد.

وی اظهار داشت: پیرمردها عملکرد مهمی در داخل راه اندازی رانندگی فرزندان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی همراه خود کلاچ گواهینامه ها، تصمیم گیری در مورد {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات دارند به همان اندازه بتوانند در داخل پیشگیری به دلیل تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت کودکان در مخالفت با خودروها گام بردارند. خیابان ها کدام ممکن است عبارتند به دلیل: را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت رانندگی، زمان پارک خودرو، تاکید بر قفل کردن کمربند امنیت هنگام رانندگی، الزام بهره مندی از مزایای کلاه امنیت برای موتورسواران، الزام رعایت رهنمودهای قانونی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی.

درک دانشکده علوم پزشکی البرز تاکید کرد: قابل انتساب به مقدار نه زیاد {آسیب}‌های وارده به کودکان، ممکن است بخواهید اقدام سازمانی است. ی {اهمیت}، اجرای نرم افزار‌های دانشگاهی، بهبود استعداد‌های خودمراقبتی، دستیابی به مراقبت‌های اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پس به دلیل تصادف، بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی خیابان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید مقررات‌گذاران بر رهنمودهای قانونی مربوط به ایمنی حیاتی‌تر به تذکر می‌رسد.