بلومبرگ: ذخایر تسلیحات آمریکا ممکن است به طور اضافی تمام شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آنلاین خبری بلومبرگ به نقل به همین دلیل متخصصان ارتش مونتاژ استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت کردند، گزارش می‌دهد کدام ممکن است چنانچه کاخ سفید به قرار داده سلاح به اوکراین یکپارچه دهد، ذخایر تسلیحات آمریکا ممکن است به طور اضافی ظرف چند قبلی ماه تمام شود.

طبق آگاه «دیوید برتو» رئیس گروه شورای ارائه دهندگان شغل‌ای، به همین دلیل تحریک کردن عملیات ویژه روسیه در داخل اوکراین، آمریکا فقط در موردً منصفانه {سوم} به همین دلیل ذخایر تسلیحات قابل دریافت را به سناریو آمادگی رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری، {در حال حاضر} هیچ قراردادی منسوب به دوباره پر کردن ذخایر {وجود ندارد}.

همچنینبه آگاه «الن لرد» معاون سابق وزیر حفاظت در داخل امور تدارکات، آمریکا فقط در موردً منصفانه چهارم به همین دلیل ذخایر موشک دوش پرتاب «استینگر» (Stinger) را به اوکراین فرستاده است.

همه شما {اینها} در داخل حالی است کدام ممکن است روسیه مکرر به الگو قرار داده سلاح به همین دلیل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه کشوهای غربی به اوکراین اعتراض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد توقف آن قرار است شده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه پیشتر خاطرنشان کرده بود کدام هرکدام محموله‌ای کدام ممکن است تشکیل سلاح برای اوکراین باشد یا نباشد، به عملکرد حرفه ای روسیه بازسازی ممکن است.

ممکن است حتی «دیمیتری پسکوف» سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز آگاه بود کدام ممکن است پمپاژ تسلیحات به همین دلیل غرب به اوکراین، به مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین کمکی نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأثیر} مضر ممکن است داشته باشد.

روسیه در داخل ۲۴ فوریه (۵ اسفند 12 ماه قبلی) عملیاتی ارتش را برای غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازی زدایی کردن اوکراین تحریک کردن کرد. به آگاه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، عملکرد این عملیات «حمایت به همین دلیل افرادی است کدام ممکن است به مدت زمان هشت 12 ماه مشتاق در مورد رژیم کی یف مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر کشی قرار گرفته اند».