بزرگراه تهران – شمال و جاده چالوس به خبرگزاری تک مهر ایران و اخبار جهان تبدیل شده استعلی زندی فر وی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تردد محوری در استان البرز گفت: محدودیت تردد در محور جنوب به شمال کرج – چالوس، منطقه بیلقان و بزرگراه تهران – شمال اعمال شد. محور

وی بیان کرد: برای کاهش بار ترافیکی این محدودیت ها اجرا شده و تا نوبت بعدی ادامه خواهد داشت.