برگزاری نماز عید فطر همراه خود رعایت موازین بهداشتی در داخل استان مرکزی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه {ظهر} شنبه در داخل نشست ستاد {مدیریت} کرونا استان مرکزی در رابطه با واکسیناسیون عادی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور رو به پایداری {بیماری} کرونا اظهار کرد: ستاد استانی نیاز به نسبت به وضعیت امور بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای شیوع {بیماری} کرونا تسلط رضایت بخش داشته باشد یا نباشد لذا در داخل مونتاژ بلند مدت دانشکده علوم پزشکی گزارشی به دلیل فینال وضعیت امور {بیماری} فراهم کردن تدریجی.

وی همراه خود خاص اینکه عملیات تبلیغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریقی واکسیناسیون همچنان نیاز به به دلیل سوی رسانه‌ها بویژه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دنبال شود، شکسته نشده داد: رشد عملیات تبلیغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی واکسیناسیون منصفانه امر اجباری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما نیاز به {در این} خصوص نرم افزار‌ریزی اجباری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تأمین محتوای فاخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذار مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصاً دانشمندان را به امر واکسن {دعوت} کنند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: پایان دادن سه دوز واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون دانشمندان به دلیل نیاز‌های بسیار مهم باقی {ماندن} پایداری {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به تقویت {ماندن} آن قرار است است کدام ممکن است نیاز به مورد مشاهده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها {در این} خصوص موقعیت آفرینی مؤثر داشته باشند.

فرصت برگزاری نماز عید سعید فطر ممکن است وجود داشته باشد

مخلص‌الائمه خاص کرد: همراه خود مشکل‌های صورت گرفته در داخل زمینه کرونا وضعیت امور این ویروس به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصت برگزاری نماز عید سعید فطر همراه خود رعایت قانون‌های بهداشتی ممکن است وجود داشته باشد.

وی همراه خود خاص اینکه نماز عید سعید فطر در داخل تمام عوامل استان مرکزی همراه خود رعایت شکاف گذاری اجتماعی برگزار می‌شود، ذکر شد: در داخل صورت وضعیت امور دقیق آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری نیاز به نماز عید سعید فطر در داخل خارج از درب برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی نرم افزار‌ریزی‌های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های رضایت بخش را داشته باشند.

استاندار مرکزی در رابطه با روال انگاری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از {نکردن} به دلیل {ماسک} در داخل اماکن عادی عنوان کرد: نیاز به {ماسک} زدن در داخل بین مردمان به حداقل یک سنت دوباره کاری شود به همان اندازه بتوان جلوی انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع {بیماری} را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی است مردمان در داخل اقامه نماز عید سعید فطر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وسایل شخصی شده برای نماز مطالعه استفاده بیشتر از کنند.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: در مورد تقویت {شرایط} کرونایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور رو به تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری آن قرار است، دوره ها استانی ستاد کنار آمدن با کرونا همراه خود {اطلاع رسانی}‌های زودتر برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد به صورت چند مورد آخر هفته منصفانه‌موارد هر دو بر حسب نیاز برگزار شود.