برف روبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک پاشی در داخل محور نودشه – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، همراه خود ورود به سامانه بارشی جوی به جهان، در میان محورهای برفگیر در داخل شهرستان پاوه موارد نه برف گرفته اند.

{در این} راستا ورزش های برف روبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک بپاشید محور نودشه- جلب رضایتنوسود رانندگان شهرستان پاوه این {کار} را مشارکت در می دهند.