برخورد شدید همراه خود ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز در داخل ایام نوروز در داخل ملارد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر مهدی جهانشیری وی پیش به دلیل {ظهر} شنبه ضمن هشدار شدید به سوء استفاده بیشتر از کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشت صحنه مبنی بر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز در داخل {تعطیلات} در داخل ملارد، {در این} باره معرفی شد: {در این} راستا جلوگیری از جلوگیری از استفاده بیشتر از غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز در داخل ایام تعطیل اطلاعیه ای صادر شد. . چاپ شده شده، از قبل صادر شده است.

دادستان کل شما ملارد تاکید کرد: نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، دارایی ها خالص، راهداری، شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سیستم ها نیاز به بر تصرف اراضی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن ها نظارت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل هرگونه اقدام انباشت پشتیبانی های پولی کدام ممکن است موجب تخریب دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث بلند مدت می تواند، جلوگیری از جنگ کنند.

وی غیر از کنار آمدن با این گونه ورزش های مجرمانه اظهار داشت: “درخواست شده است های ساکنان به دلیل پلیس، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه برای دفاع به دلیل کاربری اراضی به محض عدم {اجازه} ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز است. کل شما خونه رو بگیر قلع SY سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل روی پایین فرسوده خواهند شد.

جهانشیری وی اظهار داشت: به دلیل ساکنان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو برای نیز درخواست شده است شده است کدام ممکن است داده ها تمیز کردن با مراجع معتبر گفتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز به دلیل اجرای تصمیم قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرد به دلیل مسئولین در داخل آن قرار است زمان صورت خواهد گرفت. . حادثه. “