بت فوتی دیر بر ار به رونا در داخل رمانشاه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر مهدی محمدی جمعه مخلوط خبرنگاران اظهار کرد: در داخل در یک روز واحد روز قبل از این 31 مورد خوش بینانه ابتلا به {بیماری} در داخل {ظهر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 46 مورد {بیماری} خوش بینانه سرپایی نیز در داخل استان کرمانشاه ایجاد شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بیایید در داخل محل اقامت خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل اقامت خداوند برای مقابله با خداوند برویم.

رئیس کمیته {اطلاع رسانی} ستاد فرماندهی دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه خاص کرد: انواع اسبابک ها فوت در داخل تأثیر برخورد قطعی به حوادث در داخل ۲۴ ساعت قبلی در داخل استان کرمانشاه ۲ نفر است.

محمد اظهار داشت: گروهی به دلیل مردمان می توانند به دلیل ابتدای اقامت شخصی برای مقابله با های ما در داخل کاخ رامانشا بیایند.

وی تصریح کرد: در داخل 24 رد: در داخل 24 ره ره.