بازگشت رنگ قرمز در نقشه کرونای کشور – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان 29 مهر 1401 هیچ شهری در ایالت قرمز به ویروس کرونا مبتلا نشد.

در همین حال، 19 منطقه دارای وضعیت نارنجی، 203 منطقه دارای وضعیت زرد و 226 منطقه دارای وضعیت آبی هستند.

همزمان نقشه کرونای کشور دوباره تغییر رنگ داد و 4 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

بازگشت رنگ قرمز در نقشه کشور

بر اساس آخرین گزارش هفتگی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای نارنجی رنگ تغییر کرده و از 19 شهر به 26 شهر رسیده است.

همچنین تعداد شهرهای زرد از 203 شهر به 188 شهر و شهرهای آبی از 226 شهر به 230 شهر افزایش یافته است.