بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای عصرگاهی همراه خود محورهای استان های شمالی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی در داخل تشریح فینال سناریو ترافیکی خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه های ملت اظهار داشت: {در این} ساعات شاهد تردد زیادی در داخل عصر به طور قابل توجهی در داخل خیابان های استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسیرهای ملت هستیم. استان ها.” زیارت هستند.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ناجا همراه خود تاکید بر اینکه همراه خود تدابیر انتظار می رود گره ترافیکی تفسیر نمی شود، خاطرنشان کرد: واقع مفید به رانندگان اینجا است کدام ممکن است {مدیریت} اجباری را در داخل بازدید داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} مناسبی برای وی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اندازه {مسیر} نه مطلع باشند. به همین دلیل ارتکاب تخلفاتی کدام ممکن است احتمالاً نتیجه در تصادفات رانندگی شود

وی در طولانی مدت روشن سازی داد: حضور رانندگان متخلف به کل شما وابستگان گفتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی 2 متخلف به مدت زمان 72 ساعت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت وجود نمرات خطرناک. ، در طولانی مدت شل شدن خودرو. در داخل {زندان} خواهند ماند.