بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای در داخل خیابان اردبیل – آستارا / رانندگان مراقب باشند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانطیب امینی در داخل مشاوره با وی گزارشگر تا حد زیادیوی در داخل خصوص {شرایط} ناسالم جوی اظهار داشت: همراه خود همکاری راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان هلال احمر تردد در داخل محدوده به همین دلیل تونل ها در جهت کلان شهر تحریک کردن می تواند باشد. 9 نیکوریانا.

وی شکسته نشده داد: بر تأثیر سانحه رانندگی در داخل محور اردبیل – آستارا در داخل محدوده “خانقاه” جهت دار است.

امینی افزود: نجاتگران کمپ نجات خیابان ای گردنه حیران همراه خود همکاری کارمندان زحمتکش خیابانی همراه خود 5 خانوار در داخل مسجد شهرک خانقاه علیاپناهگاه اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی برای 500 خودرو.

وی عدم وجود از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت رهنمودهای قانونی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را به همین دلیل اجزا عمده تصادفات کنونی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پلیس در داخل دردسر است به همان اندازه مسئله را برطرف تنبل.

بخشدار 9 وی به همین دلیل {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان خواست برای تعمیر مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی {مسیر}، به همین دلیل تردد در هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده مذکور خودداری کنند به همان اندازه دچار حادثه نشوند.