بازدید وزرای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} به شهرستان‌های استان قزوین – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار بعدازظهر در امروز چهارشنبه در داخل کپک سفرهای استانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} به همان اندازه ساعتی نه به قزوین دوستان استان قزوین خواهند بود.

در داخل بیستمین بازدید استانی رئیس جمهور به استان قزوین تعدادی از وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین نیز به استان بازدید خواهند کرد به همان اندازه به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در داخل شهرستان‌های استان قزوین حضور پیدا کنند.

{در این} بازدید احمد وحیدی، وزیر ملت به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهوری به شهرستان قزوین، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان شراب سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهرام عین الهی وزیر بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی پزشکی نیز به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهور به شهرستان آبیک بازدید می‌کنند.

ممکن است همچنین علی‌اکبر محرابیان وزیر قدرت به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در داخل شهرستان بویین‌زهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهور دوستان شهرستان البرز هستند.

{در این} بازدید علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ایمنی به همین دلیل جو‌زیست نیز به‌عنوان مشاور ویژه رئیس‌جمهوری به شهرستان آوج بازدید می‌تدریجی.

نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری پس به همین دلیل سرکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن به به همین دلیل شهرستان‌های استان قزوین امشب به قلب استان بازدید می‌کنند به همان اندازه در داخل نشست شورای اجرایی معادل با بررسی اجمالی امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب مصوبات بازدید کدام ممکن است همراه خود حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، نمایندگی کنند.