بازدید بشار اسد به امارات / دیدار همراه خود ولیعهد ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران دبی – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مناسب سوریه (سانا) به دلیل بازدید بشار اسد رئیس جمهور این ملت به امارات خبر داد.

صنعا گزارش داد کدام ممکن است بشار اسد در داخل حرکت بازدید به امارات متحده عربی همراه خود محمد بن راشد آل مکتوم فرماندار دبی دیدار کرد.

بر ایده بررسی ها، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به دلیل بازدید بشار اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار به امارات برای روابط برادرانه 2 ملت استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در داخل در سراسر اطراف سوریه ابراز امیدواری کرد.

{در این} دیدار روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه انشعاب همکاری های دوجانبه به طور قابل توجهی در داخل زمینه های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی قرار گرفت.

چندین مقام به دلیل هر کدام ملت به دلیل جمله فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه {در این} نشست حضور داشتند.

در داخل همین جاری، خبرگزاری مناسب امارات (رهن) گزارش داد کدام ممکن است بشار اسد همراه خود شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی نیز دیدار کرده است.