بارشها به همان اندازه بالا هفته در داخل آذربایجان غربی تداوم دارد/احتمالات بروز سیل – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی صابری در داخل مشاوره گرفتن از خبرنگار مهر در داخل خصوص فینال سناریو آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استان اظهار کرد: بررسی اجمالی نقشه‌های هواشناسی بیانگر یکپارچه بارش‌های رگباری به همان اندازه بالا هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات سیلابی شدن مسیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان رودخانه هااست.

وی یکپارچه داد: به همان اندازه بالا هفته جاری بارش‌های رگباری در کنار همراه خود وزش باد همراه خود احتمالات بارش تگرگ در داخل عوامل در معرض خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه صبحگاهی ثابت است.

رئیس اداره پیشگویی کردن اداره کامل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار داشت: در دوره مدت زمان یاد شده احتمالات آب گرفتگی معابر پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلابی شدن مسیل‌ها نیز ممکن است وجود داشته باشد.

صابری به دلیل ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست به همان اندازه در داخل ایام جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اطلاع ثانوی به دلیل اتراق در داخل مسیل رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در داخل کوهپایه‌ها به دلیل احتمالات رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش‌های رگباری خودداری کنند.

وی اضافه کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی ارومیه پربارش ترین کلان شهر استان همراه خود ۱۹ میلیمتر بارندگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل معمولاً شهرهای استان هم بارش سند شده است.

وی بازگشت به شد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی دمای کلان شهر ارومیه بین هشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ سطح سانتی گراد بالای a 0 در داخل نوسان بود، شهرستان چالدران هم همراه خود دمای خوش بینانه 4 سطح سرماخوردگی‌ترین کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلدشت همراه خود خوش بینانه ۲۴ سطح سانتی گراد خوب و دنج‌ترین کلان شهر استان {بوده است}.