ایمنی سنگ بنای رشد عالی ملت است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعبدالغفور غروی در داخل بحث با خبرنگار مهر ضمن تبریک نیمه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته {سربازان} گمنام امام زمان (عج) گفت: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی 2 نعمت عظیم خداوند است کدام ممکن است {اهمیت} آن قرار است در داخل عرف های ما تأکید شده است.»

سرپرست راهنمایی بندرترکمن افزود: بر ایده آموزه های دینی ما انفاق ناشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد به همین دلیل {اهمیت} بیشتری برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا افرادی که کارهای مهمی شبیه برقراری نظم را در داخل ملت مشارکت در می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت بی نام مشارکت در می دهند شناسه انتخاب شده شخصی را دارد. جایگاه بزرگی در داخل آن قرار است ها نزد پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پیشگاه خداوند است.

غروی شکسته نشده داد: همراه خود امتحان کنید کشورهای اکنون نیست دنیا می بینیم کدام ممکن است ایمنی در داخل ملت ما بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه زدنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدا نیاز به خدا را شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به همین دلیل پلیسی کدام ممکن است نظم را در داخل ملت برقرار می تدریجی به تلاششان در داخل فراگیر آن قرار است تشکر کنم. . ساعت. “

وی افزود: {سربازان} گمنام امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب بازی های اطلاعاتی عملکرد مهمی در داخل برقراری نظم گروه دارند، چشمان گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل گروه را به همین دلیل در دید می نگرند.

غروی استراحت را زیرساخت رشد ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر در داخل کشوری ایمنی نباشد صرف نظر از آن در حال رشد رادیکال باشیم بی خوب ارزش است.

وی تاکید کرد: کل شما ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت به استراحت در داخل ملت است، به همین دلیل اگر توسط می آید ارزان، باکلاس، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… پیشرفت تدریجی با این وجود استراحت نباشد ارزشی ندارد.