ایمنی ارتش حیاتی ترین اقدام پلیس / سربازان معجزه گر است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی عصر یکشنبه در داخل مونتاژ ستاد نوروزی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: تجزیه و تحلیل بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نوروزی خوزستان، استقبال فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} شده به همین دلیل تمامی ابزار های ادعا می شود. روش. {به درستی} مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده است. نشاط وارد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محل قرارگیری واقعا پر از سرگرمی است.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی یکپارچه داد: سد خوبی در داخل قلمرو {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حمایت مدیریت فرزانه انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی کیفیت بالا مردمان است. ما در داخل بخش ایمنی هستیم جزوه ما مطمئناً یکی بسیار مهم ترین کشورهای جهان هستیم در نتیجه توانسته ایم همراه خود حکمرانی کیفیت بالا به همین دلیل سوی مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مردمان، مشکل های اجتماعی ناچیز را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر کنیم.

وی اظهار داشت: مطمئناً یکی یکی از بهترین اقدامات پلیس اصلاح روش شکل است کدام ممکن است نحوه {کار} ما باعث نزدیک کردن ما به مردمان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است برپایه خوب ارزش های انقلاب اسلامی است. متعاقباً وقتی به مردمان در دید می شویم به حداقل یک سرمایه اجتماعی دوباره کاری می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} مردم را در داخل امور پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی بهبود می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این forte پلیس به احتمال زیاد خواهد بود.

پلیس در داخل خصوص فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن پلیس اظهار داشت: امروزه ارائه دهندگان پلیس به صورت به درستی فراهم کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع دارای مزایای بزرگ جدی متعدد است، نکته مهمترین دقت، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت است. به همین دلیل ارائه دهندگان خوب معرفی شده مشتاق در مورد این سه مولفه است در نتیجه در داخل به زودی ترین زمان قابل دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همانقدر کم هزینه مربوطه مشارکت در می تواند باشد.

وی یکپارچه داد: یکی از موارد حیاتی نیروی انتظامی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری {سربازان} است کدام ممکن است پس به همین دلیل آن قرار است بازداشت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {وظایف} شخصی را مطمئن می کنند به همان اندازه عملکرد هر دو ابزار داشته باشند. تحقق کرد. ” ریختن بیاموزید کدام ممکن است قرار است به آنها بروند ملت آفرین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مراقب قرار است به آنها بروند باشیم به همان اندازه {آسیب} های بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی نبینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکی از بهترین تعیین کنید قابل دستیابی برای بلند مدت ساخته شوند.

سردار شرفی در داخل خصوص چهارشنبه آخر 12 ماه در داخل استان خوزستان اظهار داشت: به همین دلیل نیروی انتظامی استان خوزستان برای مدیریت کیفیت بالا درایو، ابزار تشکر می کنم. ریختن داده ها دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافی وجود داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد استان خوزستان در داخل چهارشنبه آخر 12 ماه به همین دلیل {هر} استانی بالاتر شود.

سربازان همراه خود حفاظت مقدس معجزه کردند

سردار شرفی ممکن است حتی در داخل پاسگاه مرزی نهر همراه خود مرزبانان دیدار کرد. خین در داخل چه خبر اظهار داشت: نخست منحصر بفرد این محل قرارگیری مهمی است، مکانی برای {اندیشیدن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل کدام ممکن است پیش بینی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معجزاتی کدام ممکن است سربازان مشارکت در می دهند، می رسیم، معجزاتی کدام ممکن است قرار است به آنها بروند مشارکت در می دهند، اتفاقاتی کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را در موقعیت می سازد عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه بیافرینند، سربازان تمرین ندیده {نداشته اند}. سلاح های قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادتگاه در مخالفت با دشمن به همان اندازه بن مینا مسلح.