ایجاد 66 سطح جیر جیر امسال کرمانشاه – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانکیخسرو دستغیب در داخل مراجعه به خبرنگار مهر، گفت: امسال 66 سطح حادثه خیز در داخل استان کرمانشاه همراه خود رئوس مطالب وزارت بهداشت شناخته شده است است، راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای کرمانشاه، برخی عوامل حادثه خیز در داخل استان ترمیم شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا بازیابی شده است.

وی افزود: 36 سطح اکنون نیست برای محل حادثه ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند آزادراه بهترین راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود راه اندازی انشعابات تبر داخل در داخل جاری نگاهی به است.

رئیس پلیس بهترین راه استان کرمانشاه اظهار داشت: 57 دوربین دیجیتال در داخل خیابان های استان کرمانشاه نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی اکیپ های پلیس راهور دارای سیستم های پرسرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلفن همراه} به صورت وب مبتنی بر هستند.

دستغیب خاطرنشان کرد: انواع اکیپ های پلیس بهترین راه نسبت به 12 ماه قبلی 20 خدمه بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد اینکه احتمالاً بیشترین تصادفات خیابان های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر در داخل 12 ماه قبلی تنها واقعی تحمل محافظت این {مناطق} است.