ایجاد ۲۰۰ مورد هپاتیت مرموز در داخل بین جوانان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر به نقل به دلیل هلث لاین، طبق این گزارش، عمق {بیماری} به حدی بود کدام ممکن است جوانان در داخل برخی اشیا ممکن است بخواهید {پیوند} کبد داشتند.

پس به دلیل تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل دانش‌های قابل دریافت، متخصصان می‌گویند دلیل ناشناخته است، با این وجود قرار است به آنها بروند در داخل جاری بررسی اجمالی هستند کدام ممکن است خواه یا نه ممکن است به طور اضافی فرم آدنوویروس {در این} زمینه دخیل باشد یا نباشد هر دو خیر.

قرار است به آنها بروند ممکن است همچنین می‌گویند {هر} ارتباطی همراه خود این ویروس نیاز به همراه خود آزمایش اصولاً مناسبت‌های بافتی به دلیل جوانان اثبات شود.

این چیزها غیرقابل روشن سازی هپاتیت در داخل جوانان، افسران بهداشتی سراسر جهان گسترده را متحیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضطرب کرده است.

قلب ecu پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {بیماری} گزارش داد کدام ممکن است کمتر از ۱۹۱ مورد شناسایی شده است در داخل بریتانیا، اروپا، آمریکا، کانادا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن ممکن است وجود داشته باشد.

این خبر پس به دلیل آن خواهد شد چاپ شده شد کدام ممکن است آژانس ایمنی بهداشتی بریتانیا گزارشی را نزدیک به تحقیقات شخصی نزدیک به شیوع این {بیماری} چاپ شده کرد. قرار است به آنها بروند گزارش دادند کدام ممکن است مفهوم مهم قرار است به آنها بروند اینجا است کدام ممکن است {عفونت} آدنوویروس همراه خود بهبود مرموز اشیا از حداکثر هپاتیت در داخل جوانان گفته می شود.

اوایل ماه جاری، گروه بین المللی بهداشت اطلاعیه‌ای کسب اطلاعات در مورد سناریو شیوع این {بیماری} در سراسر جهان چاپ شده کرد.

این گروه گزارش داد کدام ممکن است سن جوانان به دلیل ۱ ماه به همان اندازه ۱۶ 12 ماه متغیر است. کمتر از ۱۷ نفر به دلیل این جوانان به قدری در وضعیت ضعیف سلامتی بوده اند کدام ممکن است ممکن است بخواهید {پیوند} کبد داشتند.

بر مقدمه گزارش قلب پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {بیماری}‌های اروپا، این جوانان پیش به دلیل ابتلاء به زردی کدام ممکن است سیگنال {بیماری} کبدی است، دچار ناراحتی‌های گوارشی به دلیل جمله استفراغ، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهوع می‌شدند.

کمتر از یک کودک نوپا به این خاطر فوت کرده است.

افسران بریتانیا خاطرنشان کردند کدام ممکن است {عفونت} آدنوویروس ممکن است به طور اضافی تنها واقعی یکی در همه عواملی باشد یا نباشد می شود که در پایان به شیوع هپاتیت شده است. به دلیل ۱۱۱ مورد معتبر هپاتیت در داخل بریتانیا، ۵۳ نوزاد آن را به راه آدنوویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ۴۰ نفر به دلیل این جوانان برای این {بیماری} سازنده بود.

به مشاوره محققان، ممکن است به طور اضافی منصفانه کوفاکتوری وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است باعث می‌شود منصفانه آدنوویروس خارق العاده منصفانه {بیماری} علمی شدیدتر راه اندازی تنبل.

قرار است به آنها بروند ممکن است همچنین ردیابی کردند کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی سبک جدیدی به دلیل آدنوویروس وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است {علائم} شدیدی راه اندازی می‌تنبل.