انواع بستری‌های قطعی کرونا در داخل البرز به ۱۶ نفر رسید – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانشهرام صیادی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار مهر در موضوع فینال سناریو کرونا در داخل البرز اظهار کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی متنوع همراه خود {علائم} نامشخص به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع ۱۵ نفر بستری شدند.

وی همراه خود خاص اینکه {در حال حاضر} ۹۹ نفر شامل می شود اسبابک ها قطعی، محتمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در داخل بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: به همین دلیل این انواع ۱۶ نفر ناخوشایند قطعی کووید – ۱۹ هستند، حتی می تواند طی این مدت زمان منصفانه ناخوشایند کرونایی جان شخصی را به همین دلیل کف دست اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۰ نفر رسیده است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی البرز مجموع اسبابک ها بستری شامل می شود قطعی، محتمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در داخل البرز به همین دلیل ابتدای شیوع کرونا به همان اندازه به در این زمان را ۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۴ نفر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متذکر شد: به همین دلیل ابتدای شیوع کرونا تا این مرحله ۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ نفر به همین دلیل امکانات درمانی ترخیص شده‌اند.