انعقاد قرارداد پژوهشی توسط یک سازمان اجرایی با دانش بنیان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، طرح تولید دانش بنیان که اخیرا به تصویب شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

این طرح که با رایزنی فعالان حوزه فناوری و نوآوری محیط زیست در کشور تدوین و به منظور رفع موانع تولید دانش مبتنی بر دانش تدوین و تصویب شد و به گفته مبتکران آن در صورت اجرا می تواند توسعه و دستیابی به هدف را تسهیل کند. اهداف اقتصاد دانش بنیان

قانون ارتقای تولید دانش بنیان مشتمل بر 20 ماده و به منظور تکمیل «قانون حمایت از بنگاه ها و مؤسسات دانش بنیان و فروش نوآوری و نوآوری» تهیه و تدوین شده و هدف آن حل معضل کسب و کار دانش بنیان است. حل کردن یکی دیگر از اهداف این قانون تامین الزامات رشد اقتصادی در حوزه دانش است.

مجلس بر این باور است که با تصویب این طرح، «شورای مدیریت تولید و فناوری دانش بنیان» به ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را در بعد اقتصادی حذف کند.

در شماره قبلی از مجموعه «با قانون پرش به تولید دانش بنیان» درباره بندهای 5 و 6 این طرح صحبت کردیم و آیات 7 و 8 در این شماره منتشر شد.

مواد ۷ و ۸ این قانون به «حمایت از کالاها، محصولات و خدمات ایرانی از بنگاه‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» و «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فروش نوآوری و خلاقیت» مربوط می‌شود.

وظیفه دستگاه اجرایی حمایت از کالای ایرانی

ماده ۷- حمایت از کالاها، محصولات و خدمات ایرانی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

الف- دستگاه اجرايي ماده (5) قانون مديريت فوايد عمومي مجاز است با مؤسسات با شركتها و مؤسسات و بخشهاي فناوري مستقر در علم و دانش، قراردادهاي كالا و خدمات را بر اساس دانش از محل بودجه براي تحقيقات منعقد كند. مراکز و پارک های توسعه فناوری مزایای کد «الف» و ماده (12) قانون حداکثر استفاده از تولید و دسترسی به خدمات در کشور و حمایت از کالای ایرانی مشمول توافقنامه می‌شود و در زمینه تولید دانش‌بنیان کالا فعالیت می‌کنند. و خدمات

ب- در ماده (26) قانون حداکثر استفاده از تولید و دسترسی به خدمات در کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت‌های ماده (12) و (13) جایگزین عبارت «ماده (12) شد. “.

نقش هیئت مدیره فناوری های دانش بنیان و مولد

ماده 8- در قانون حمایت از بنگاه ها و مؤسسات مبتنی بر دانش و فروش نوآوری و نوآوری:

الف- در بند (2)؛ 1- عبارت «شورای مدیران فناوری و تولید دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور، رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر حفاظت و پشتیبانی نیروهای مسلح. نیروها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش فنی – پزشکی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر سازمان جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای هیأت آموزشی، تحقیقات و فناوری، صنعت و معدن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به گزینه «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین شد. شورای اسلامی -ماسو.

2- دو نظر به این مقاله اضافه شده است:

تبصره 1- استفاده از مزایا، مجوزها و مواد مقرر در این قانون برای بنگاه‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پس از پیگیری اهداف مندرج در این قانون و با توجه به ماهیت و نوع آنها، توسط هر یک از اعضا برای تصویب هیأت دانش انجام می‌شود. . -تکنولوژی و محصولات نشان داده شده است. همچنین دستگاه اجرائی این قانون موظف است فناوری و محصولات مبتنی بر آگاهی از مزایا، مزایا و زیرساخت‌های حمایتی شرکت‌ها و مؤسسات مبتنی بر دانش را جهت بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون به اطلاع هیئت‌مدیره برساند. و در صورت مشاهده هر گونه بی نظمی یا عدم توافق، ادامه را متوقف کنید و در غیر این صورت:

تبصره 2- دبیر شورای مدیریت فناوری و تولید دانش بنیان در دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و جلسه این شورا حداقل هر چند ماه یکبار تشکیل می شود.

ب- در مواد (2)، (7) و (12) عبارت «معاونت علمی و فناوری» به جای عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» حسب مورد جایگزین می‌شود.

بنابراین در ماده 4 عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از «ارائه» و «باید» جایگزین عبارت «شوراء» می شود.

ت- در ماده (5) این بند تحت نظارت شورای مدیریت تولید و فناوری دانش بنیان به عنوان شورای صندوق نوآوری است و شکوفایی با شرایط مربوطه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جایگزین شد. با نظارت رئیس شورا

– در تبصره (3) ذیل بند (5) و بند (13) عبارت «شورا» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ج- در ماده (9) بند دوم، در چارچوب تصویب شورای مدیریت فناوری و محصولات دانش بنیان و پس از دستیابی به اهداف مندرج در بند (1) این قانون، توسط شورای مذکور. . مزایای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از معرفی عبارت تبادل مالی بین المللی.

ج- ماده زیر جایگزین ماده (10) می شود:

ماده 10- کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/12/3 با اصلاحات و الحاقات – ذیل اطلاعات می‌باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و تربیت بدنی، پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب می رسد. توسط کابینه