انتقاد گروه لیگ به همین دلیل عضو هیات رئیسه فدراسیون به کمیته اخلاق! – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، گروه لیگ {فوتبال} ایران در حال حاضر شنبه همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای خواستن، نسبت به اظهارات فعلی مهرداد سراجی عضو هیات رئیسه فدراسیون {فوتبال} پاسخ تأیید شد.

{در این} اطلاعیه آمده است: «تخلیه مطالبی غیر مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل توهین به مسئولین گروه لیگ به همین دلیل سوی آقای مهرداد سراجی در تلاش برای تشویش ایده ها عادی پایان یافته است کدام ممکن است مراتب توسط مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته اخلاق تحمل پیگیری است.»

سراجی ۱۰ روز پیش گفتن کرده بود کدام ممکن است نوبت به حسابرسی اسناد پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی قراردادهای حقوقی گروه لیگ رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فشارها، تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت‌ها نمی‌تواند موجب توقف {کار} بشود.»

این عضو هیات رئیسه فدراسیون {فوتبال} روز قبل از این هم {در این} مورد انگشت به تخلیه خبر جدیدی زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «موج دوم {حمله} به اینجانب روزی به راه اندازی شد کدام ممکن است ماده حسابرسی به همین دلیل گروه لیگ را مطرح کردم. همراه خود اینکه مصوبه قابل اعتماد هیات رئیسه دارد با این وجود اقدامی صورت نگرفته مکاتبه مناسب مشارکت در دادم به همان اندازه {کار} تسریع شود.»

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند معاون رئیس دوم فدراسیون {فوتبال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه لیگ است.