انتخابات لبنان در داخل گام موارد زیر رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه این ملت را مطمئن می تنبل – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل المنار، معاون رئیس شورای دولت حزب الله لبنان، انتخابات پارلمانی لبنان را حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف خواند در نتیجه این الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه را مطمئن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت به مرحله موارد زیر تعلق دارد.

شیخ علی دموش ذکر شد: افرادی هستند کدام ممکن است علیه مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح های ممکن است وارد انتخابات شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو دارند به مخالفان ضربه بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را تحمل مراقبت آمریکا قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط را بیگانه بپذیرند. ما با متحدان شخصی به این کارزار پیوسته ایم تا لبنانی ها را قدرتمند، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ اول نگه {داریم} کدام ممکن است دیگری وابستگی خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به کشورهای خارج از کشور هستند.

دموش ذکر شد: حضور ما در داخل پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل حرکت قبلی، به دلیل مخالفان حمایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به دلیل رشد کردن ممکن است به عملکرد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به دلیل هوشیاری آمریکا به لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های شخصی در داخل قلمرو شده است. . اکنون این یک ضرورت است مجلسی برای حمایت به دلیل مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان، تشکیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین و متوقف کردن وابستگی ملت به کشورهای خارج از کشور وجود داشته باشد یا نباشد.

وی افزود: حزب الله با پختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت شدید با این ماده موضوع مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان، برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران ما نیز نیاز به با بالندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت قابل توجه با آن خواهد شد مقابله کنند. همیشه باید دردسر کنیم تا {در این} نبرد با متحدان شخصی پیروز شویم، 9 به امکانات، تا حدودی برای اینکه ملت را به سوی اکنون نیست سوق دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه قبلی با مسائل عظیم مواجه نشویم.