امید دستاورد روز قدس برای افراد فلسطین – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانآیت الله محمدرضا ناصری در داخل بحث با خبرنگار مهر با گرامیداشت روز قدس گفت: {اهمیت} برگزاری راهپیمایی روز قدس به بعد ای است کدام ممکن است غرور جهان به طور قابل توجهی صهیونیست‌ها به دلیل منصفانه ماه در گذشته همه شما زمینه‌ها را مهیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما محدودیت ها را راه اندازی می کنند تا در داخل راهپیمایی اختلال عملکرد راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} ندهند صدای افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین به گوش افراد آزاده جهان برسد.

وی عنوان کرد: نگرانی روز قدس کم کم جهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد آزاده کشورهای دنیا نیز متوجه مظلومیت افراد فلسطین شدند.

ناصری یکپارچه داد: فایده {حرکت} جهان روز قدس این بود کدام ممکن است همه شما دنیا متوجه سفاکی صهیونیست‌ها شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی روز قدس {اجازه} نداد کدام ممکن است نگرانی فلسطین فراموش شود.

امام جمعه یزد مقوله ای کرد: راهپیمایی روز قدس به فلسطین عظمت داد در نتیجه برای خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضای خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به بندگان خدا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیت پاک الهی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت ایجاد در داخل دنیا اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا کرد.

ناصری فقط در مورد نیت خدایی امام خمینی (ره) برای ایجاد روز قدس گفت: امام در داخل نگرانی فلسطین سیاسی تفریحی {نکرد} منطقی {حرکت} او می رود برای نجات بندگان خدا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {حرکت} را شناخته شده به عنوان منصفانه مسلمان دغدغه‌مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 شناخته شده به عنوان منصفانه رجل سیاسی تحریک کردن کرد دلیل این است علت ایجاد نیز به دلیل روزی کدام ممکن است فلسطینی‌ها راهپیمایی روز قدس را برخاستن کردند، سالانه {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت این راهپیمایی تا حد زیادی شد.

روز قدس نگرانی فلسطین را جهان کرد

امام جمعه یزد بازگشت به شد: افراد ایران حتی در داخل {شرایط} زحمت کش تحت سلطه بر ملت، در داخل دوران مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران در داخل راهپیمایی روز قدس نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت ایجاد نیز در لحظه روز قدس جهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما افراد آزاده در سراسر اطراف جهان، متوجه امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومیت افراد فلسطین شده‌اند.

وی تصریح کرد: راهپیمایی روز قدس سبب شد نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحیر از صهیونیست‌ها ریخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیمنه ای کدام ممکن است اسرائیل راه اندازی کرده بود تا شخصی را عظیم جلوه دهد، شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شرایطی کدام ممکن است همه شما اسرائیل را ضربه ناپذیر می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل گنبد آهنین آن خواهد شد می ترسیدند، راهپیمایی روز قدس باعث شد افراد {بیدار} شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بیداری ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی را به دلیل دل فلسطینی‌ها در اطراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب شد قرار است به آنها بروند حق شخصی را با {شجاعت} مطالبه کنند.

ناصری یکپارچه داد: صهیونیست‌ها طی چند مورد آخر دهه گذشته قبلی نتوانسته‌اند {حمله} موثری به فلسطینی ها داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سه جنگی کدام ممکن است گذشت، فلسطین توسعه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اینها} به دلیل برکات راهپیمایی روز قدس است.

وی مقوله ای کرد: افراد فلسطین در لحظه اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیدار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شجاع} شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل شرایطی است کدام ممکن است رسانه های بیگانه تمام دنیا چشمان تمیز کردن با جنایاتی تخصصی ایجاد می کند فلسطین اتفاق می افتد معامله بسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نوزاد کشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات صهیونیست‌ها اعتراض می کنند با این وجود روزی کدام ممکن است فلسطینی با سنگ به دلیل شخصی حفاظت می تدریجی آن خواهد شد را جسورانه می کنند.

توصیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های سردار سلیمانی در داخل افراد فلسطین بیداری راه اندازی کرد

ناصری یکپارچه داد: اقدامات، حمایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه های افرادی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، در داخل افراد فلسطین بیداری راه اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بیداری به قرار است به آنها بروند صبوری، ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شجاعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به خدا آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست‌ها نه جرات {نمی کنند} مشابه قبلی به فلسطین هجمه کنند.

وی فقط در مورد دستاوردهایی راهپیمایی مقوله ای کرد: راهپیمایی های روز قدس، بیداری فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله پیروزی قرار است به آنها بروند را آرزو می کنند داشته در نتیجه این راهپیمایی ها در داخل دل قرار است به آنها بروند امید راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرار است به آنها بروند را به سمت صهیونیست ها {شجاعت} بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم دوباره شاهد از دوام افراد فلسطین تا پیروزی آخرین باشیم.