استاندار انتصابی بندرعباس – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار هرمزگان {در این} تصمیم خطاب به محمد مرودی اظهار داشت: تذکر به استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجب آن قرار است تصمیم در جهت سرپرست فرمان بندرعباس منصوب می شوید.

امید است با اعتلای جایگاه {اخلاقی} دولتمردم ایران با سایر از کیت کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیشترین استفاده را ببرید نیروهای مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبره در داخل مشارکت در {وظایف} محوله قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب باشید.

اکنون کدام ممکن است شناخته شده به عنوان گروه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} خدمت می کنید، {امیدوارم} با توکل به خداوند متعال، شخصی را خدمتگزار {واقعی} افراد شریف استان هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان بندرعباس بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اجرای رهنمودهای قانونی طاقت فرسا کوشید. مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از جمهوری اسلامی ایران.

محمد مرودی فرمانده سپاه بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده سپاه قشم است. پیش به دلیل این عزیزاله کناری فرماندار بندرعباس بود.