اختصاص ۲۰ میلیارد برای تعهد بیمارستان نیایش خرم‌آباد در داخل بازدید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار شب جمعه در داخل {حاشیه} رفتن به به همین دلیل تعهد بیمارستان نیایش خرم‌آباد در داخل مخلوط خبرنگاران گفت: بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش پس به همین دلیل حدود خوب 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم بازدید ساخت، پس به همین دلیل بازدید رئیس جمهور به لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر داشتن نمره اعتبار موارد نه پرانرژی شد.

وی با خاص اینکه اواخر 12 ماه قبلی ۲۰ میلیارد تومان به همین دلیل نمره اعتبار بازدید رئیس جمهوری به تعهد تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب توسعه بخشی به همین دلیل {کار} شد، اظهار کرد: با تزریق ۲۰ میلیارد تومان به بیمارستان نیایش حدود سه هزار متر سقف ساخته شد تعهد مجدداً پرانرژی شد.

استاندار لرستان ذکر شد: {در حال حاضر} ۱۵۰ نفر در داخل تعهد مشغول به {کار} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل حالی است تخصصی ایجاد می کند صورت پایان دادن بیمارستان برای 2 هزار نفر حرفه راه اندازی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل طرفی به تقویت فراهم کردن شرکت ها درمانی پشتیبانی شایانی می‌تنبل کدام ممکن است این اتفاق خوبی است.

زیویار با تاکید بر نیاز حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق در پایان اعتبار برای افزایش تعهد بیمارستان نیایش، خاص کرد: پیش بینی ما اینجا است کدام ممکن است قرارگاه خاتم {سرعت} حرکت بیشتری را در داخل اجرای تعهد به {کار} ببرد، چرا کدام ممکن است تعهد {در حال حاضر} به همین دلیل {سرعت} قابل قبولی برخوردار معمولاً نیست.

وی ذکر شد: در داخل بازدیدی کدام ممکن است سریع فرمانده قرارگاه خاتم به همین دلیل تعهد راهی که در آن‌آهن دورود- خرم‌آباد- اندیمشک مشارکت در خواهد داد حتماً {شرایط} را برای رفتن به به همین دلیل بیمارستان نیایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اصولاً به همین دلیل این تعهد نیز فراهم خواهیم کرد.

استاندار لرستان، پیگیری برای تعمیر مرزها پایان دادن بیمارستان نیایش را مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای افزایش این بیمارستان به همین دلیل محل اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات ماده ۵۶ نیز اعتبار عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهد تزریق احتمالاً وجود خواهد داشت کما اینکه بحث و جدال ماده ۵۶ بیمارستان نیایش در داخل مرحله بسته شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با تزریق اعتبار توسعه دولت تعهد سرعت بالا بیشتری گیرد.