اخبار «علی نازی» وزارت امور خارجه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبرای پخش مژده زمین و برپایی اردوگاه عمروس در نیمه شب به نام شهر بنی اسرائیل.

از آن زمان، هوشن عباس، پسر عمور، پسر نبات، در خانه خداوند بود.