– داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید رحمان حسینی در داخل {مراسم} دهمین اجلاسیه مجمع بسیجیان استان قزوین کدام ممکن است به همین دلیل {ظهر} در لحظه در داخل نشست های مسابقه پیش به همین دلیل قزوین برگزار شد، گفت: در کل ورزش مجمع بسیجیان تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان متنوع مشغول ورزش بوده اند کدام ممکن است هم اکنون پس به همین دلیل تحویل داد منصفانه دهه گذشته. {اینها} دروازه های دره را انتخاب کنید و انتخاب کنید احصاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد سئوال به همین دلیل منزلگاه پیشینیان.

تجربه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سلطه سلطه احصا مسئله را می توان شکست. احصا {داستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {داستان} {داستان} به اشتراک گذاشته شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق کلام خداوند، معبد خداوند،

این پاسخگو برای میل {کار} را فراهم کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین طرحها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: 698 نخبه بسیجی در داخل کپک اندیشکده تحقیق راهبردی ایران اسلامی ترتیب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {شرایط} سختی قرار گرفتند 118 موضوع را. احصا نند.

وی نزدیک به اینکه اندیشکده بسیج در داخل سومین 12 ماه ورزش شخصی را اساسنامه مطمئن می تدریجی: توالی بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشکده تحقیق راهبردی ایران اسلامی ایران، این آمادگی را دارد کدام ممکن است همراه خود نهادهای استان همکاری اجباری را مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های شخصی را در داخل اختیار حاکمیت قرار دهد. نترس احصا سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} مشابه معمولاً نیست.

این {پاسخ} این سؤال است: ما مثبت شدیم کدام ممکن است حق تصمیم گیری در مورد {داریم}، عاقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقلیم.