آمریکا ملت محافظت شده را ویران کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل المنارشیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله اظهار داشت: «کسی رسانه‌ها به حزب‌الله {حمله} تدریجی به همان اندازه رأی بگیرد، مالی را کدام ممکن است می‌تواند همراه خود حزب‌الله بجنگد، به دلیل انگشت خواهد داد».

قاسم همراه خود تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی اکنون در داخل جاری جنگ برای بقا است، اظهار داشت: دلخوری کردن صهیونیست ها به دلیل هماهنگی هسته ای ایران بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هماهنگی باعث بهبود از دوام قدرت محور ممکن است. در داخل نتیجه نهایی امکانات کنار آمدن با رژیم صهیونیستی افزایش خواهد یافت.

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: خشونت آمریکا روی زمین کشورهای محافظت شده را نابود می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت هیچکس را تنها واقعی نگذاشته است.

شیخ قاسم به دلیل عدم ابراز همدردی در سراسر جهان برای کشتار جوانان یمنی شیفته عربستان، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد ابراز همدردی همراه خود اوکراینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تفاوتی نسبت به یمنی ها ابراز شگفتی کرد.