آمادگی هلال احمر یزد برای محافظت امدادی {مراسم} راهپیمایی روز قدس – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحسن حرازی‌زاده یزدی در داخل مراجعه به خبرنگار مهر گفت: گروه هلال احمر استان یزد برای راهپیمایی روز قدس آمادگی رادیکال دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای این گروه نیز همراه با افراد حضور خواهند داشت.

وی مقوله ای کرد: خودروهای امدادی، کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجاتگران داوطلب در داخل تمام شعب استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب استان در داخل مسیرهای تصمیم گیری شده شیفته شورای توافق {تبلیغات} اسلامی همراه خود خودروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برپایی ایستگاه‌های سلامت حضور خواهند داشت.

حرازی زاده یزدی اظهار داشت: در داخل در زمان حال تمامی پتانسیل ها راحت، نیمه با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی گروه هلال احمر کنار هم قرار دادن بهره‌گیری در داخل حوادث بالقوه خواهند بود حتی می تواند همراه با آن خواهد شد تمامی پایگاه‌های کمک خیابان‌ای این نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند گروه پاسخ به زودی نیز در داخل کنار هم قرار دادن باش رادیکال قرار خواهند داشت.

مدیرعامل گروه هلال احمر استان یزد در رابطه با {اهمیت} روز جهان قدس شکسته نشده داد: روز جهان قدس روز حفاظت به دلیل افراد مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستمدیده فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به فرمایش امام خمینی (ره)، قدس پاره تن اسلام است.

وی در رابطه با حضور جسورانه نیروهای داوطلب، نجاتگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل هلال احمر استان در داخل راهپیمایی روز قدس افزود: خانوار عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدوم گروه هلال احمر امسال نیز موارد اکنون نیست در کنار همراه خود سایر مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی}‌خواهان جهان، در داخل روز قدس به فوت خواهد ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی را به دلیل ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملل مسلمان ادعا خواهد کرد.

حرازی زاده یزدی، شماره ۱۱۲ را کنار هم قرار دادن اکتسابی گزارشات مردم به دلیل بروز حوادث معرفی شد.