فینال داستان ها {وبلاگ} شخصی را بیاموزید – داستان ها | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه رسانه های خبری بروید، به ایستگاه رادیویی بروید، به فرودگاه بروید. آموزش آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی (IAEA) اختصاص داده شده است آرامش خاطر حاصل تدریجی کدام هرکدام عالی به دلیل موقعیت یابی های این تکنیک {به طور کامل} به {تلفن های همراه} دنده دار هستند.

در داخل همین ارتباط، روز پنجشنبه به ناظر هست آژانس‌ها اظهار داشت کدام ممکن است تمام تصمیم‌ها را همراه خود کالا رادیواکتیو در داخل چرنوبیل کدام ممکن است اکنون در داخل اختیار روسیه قرار دارد به دلیل انگشت دانش است.

آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی در داخل بیانیهای معرفی شد: مردمان به آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی (IAEA) اطلاع دادند کدام ممکن است تمام ارتباطات شخصی همراه خود نیروگاه استهای چرنوبیل (NPP) را به دلیل انگشت دانش است روزی پس به دلیل آن قرار است موقعیت یابی تحمل مدیریت روسیه تمام دارایی ها برو برو. به دلیل من می روم.”

رییس گروه ایمنی سراسری، رییس وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش ارائهات هستهای چوبیل صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بیانیها اظهار داشت: «هر روز شاهد رفتن به گلدان سناریو در داخل نیروگاههای چرنوبیل به طور قابل توجهی برای امنیت تشعشعات، را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصانی کدام ممکن است این مسائل را در داخل {شرایط} قابل توجه زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوار است {مدیریت} می کنند، هستند. من می روم تقاضا فورخ ریروهای تحمل مدیریت مدیریت نظارت حفروگ تکر به روشهای احترام حفرخش ایمن نیروگاه را می سازند. »